Ερασιτεχνικός αθλητισμός


ΠΡΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ
ΘΕΜΑ : ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αξιότιμοι /ες κύριοι/ίες
Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της διαβούλευσης σχετικά με
σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο σε πολλούς/ες αγαπητό άθλημα του Βόλεϊ και της
δεδηλωμένης διάθεσής σας για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα.
Επιτρέψτε μου την συμμετοχή μου σε αυτήν την διαβούλευση και την έκφραση γνώμης υπό
το πρίσμα :
α) του γονέα δύο ανηλίκων αθλητριών του Βόλεϊ
β) του Αναπληρωτή Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας
του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
γ) την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΚΕΣΑΘΕΑ,Ν.3860/2010,ΦΕΚ ,τ.Α 111/12-07-2010)και την
ιδιαίτερη ευαισθησία και καθήκον που προκύπτει από αυτήν την τιμητική και δημόσια
θέση ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων και την πρόληψη αρνητικών
επιπτώσεων από συμπεριφορές και πράξεις ως προς την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους
και την ψυχική τους υγεία.

Είμαι βέβαιος ότι στην διαδικασία βελτίωσης του κανονισμού προς όφελος ενός υγιούς
αθλητικού –παιδαγωγικού πλαισίου, ιδιαίτερα αναφορικά με τους/τις ανήλικους/ες αθλητές/
τριες θα πάρετε υπόψη προβλέψεις του Ελληνικού Συντάγματος, την ελληνική νομοθεσία
για την Προστασία των Ανηλίκων ,την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού
και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς και
πορίσματα και νέες επιστημονικές προσεγγίσεις αναφορικά με το Δίκαιο των Ανηλίκων και
τις προσπάθειες που εκφράζονται παγκοσμίως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τους Ανήλικους.
Γνωρίζεται βέβαια:
1) ότι καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ ‘παιδιών» και «εφήβων» και αναφερόμαστε πλέον σε
Ανηλίκους
2)ότι ως ανώτατο ηλικιακό όριο ορίζεται το 18ο έτος της ηλικίας του ανηλίκου και
3) ότι σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική Νομοθεσία αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντι
στον Νόμο για τον Ανήλικο(Προστασία ,Κηδεμονία, Επιμέλεια, Φροντίδα, κλπ) ορίζονται οι
γονείς και μόνον αυτοί με εξαιρέσεις σε ειδικές από τον νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις

Με βάση τα παραπάνω και αναφορικά με τον Κανονισμό Εγγραφών –
Μετεγγραφών-Αποδεσμεύσεων Ανηλίκων Ερασιτεχνών Αθλητών/Αθλητριών
προτείνεται:

Η προσαρμογή των εδαφίων εκείνων που αναφέρονται σε αποδεσμεύσεις-
εγγραφές-μετεγγραφές, Άρθρο 7 προϋπόθεση 2 και Άρθρο 8-παράγραφοι 1 και 4.
1.Η αλλαγή σε ΜΙΑ του μέγιστου των αγωνιστικών περιόδων αντί δύο που
ισχύει σήμερα και η μετεγγραφή σε σωματείο της επιλογής του/της χωρίς την
συγκατάθεση του σωματείου με μοναδική προϋπόθεση σύμφωνα με τα παραπάνω
την ενυπόγραφη συγκατάθεση των ασκούντων σύμφωνα με τον νόμο την γονική
μέριμνα και προστασία.
2.Η αναπροσαρμογή του ορίου ηλικίας για τα παραπάνω στο 18ο έτος της ηλικίας
προσαρμόζοντας τον Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Ε. στα ισχύοντα στην ελληνική
Νομοθεσία περί Προστασίας των Ανηλίκων και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων
τους.

Ιδιαίτερα σημασία αποκτά μια τέτοια αλλαγή όταν ανταποκρίνεται στην ίδια την θέληση
του ανηλίκου αθλητή και αθλήτριας και τον/την προστατεύει από πιθανές βλαπτικές
παρενέργειες για την ψυχική υγεία , την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του από

πιθανά σωματειακά περιβάλλοντα που βιώνονται από τον/την ανήλικα ως αγχώδη και
παθογόνα άρα και αποτελούν εστίες πρόκλησης ψυχολογικών προβλημάτων κρίσιμων σε
μια τέτοια ηλικία για το μέλλον των παιδιών. Η δε ,υπό αυτές τις συνθήκες, αποχώρησή
του από το άθλημα και η «αναγκαστική» διακοπής μιας για το ίδιο αγαπημένης αθλητικής
δραστηριότητας προκαλεί ματαιώσεις με δυσμενείς συνέπειες για τον/την ίδια, για τους
συνομηλίκους του αλλά και για την φήμη του ίδιου του αθλήματος του Βόλεϊ αλλά. και του
υγιούς Αθλητισμού συνολικά.
Ευχαριστώντας για την υπομονή σας και συγχαίροντάς σας ακόμα μια φορά για την
πρωτοβουλία, ευελπιστώ ότι η Ομοσπονδία μας θα αποτελέσει παράδειγμα προαγωγής μιας
πραγματικής Αθλητικής Παιδείας δίνοντας βάρος στην υπεράσπιση του αθλήματος και των
δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Κώστας Μπαϊρακτάρης

Αν. Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας ΑΠΘ

.