ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 2011-12

Προς τα
Σωματεία της Ε.Ο.ΠΕ.
Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2011
Αριθ.πρωτ. 8974
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αγωνιστικής περιόδου 2011 - 2012
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εγγραφών – Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ καθώς και της
Υ.Α. 15135/7.6.2000,  όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  σας γνωρίζουμε το
Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ.  στη συνεδρίαση Νο. 13/19.5.2011  αποφάσισε ότι η κατάθεση αιτήσεων των
παρακάτω περιπτώσεων μετεγγραφών για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012:
1) Ελεύθερες μετεγγραφές με συγκατάθεση σωματείου
2) Μετεγγραφές χωρίς την συγκατάθεση σωματείου
3) Μετεγγραφές με Υποσχετική Επιστολή
4) Αποδεσμεύσεις
5) Μετεγγραφές αποδεσμευθέντων αθλητών-τριών περιορισμένου χρόνου (ισχύει μόνο για τα
σωματεία Εθνικών κατηγοριών)
θα γίνει από 25 Ιουλίου  έως_25 Αυγούστου 2011
Επίσης η κατάθεση των αιτήσεων μετεγγραφής των Κυπρίων και Ομογενών αθλητών θα γίνουν
από 25 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου 2011
Α.  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1) Οι Ελεύθερες μετεγγραφές των αθλουμένων στο άθλημα πετοσφαιρίσεως θα γίνουν, μέσα
στο χρονικό διάστημα από  25 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου 2011.
2) Οι αιτήσεις ελεύθερης μετεγγραφής μαζί με το παλιό δελτίο και με δύο πρόσφατες
φωτογραφίες  (τύπου αστυνομικής ταυτότητας),  ενώ παλιές φωτογραφίες ή φωτογραφίες
που φέρουν οποιαδήποτε σφραγίδα δεν θα γίνουν δεκτές θα υποβληθούν μέσα στο
αναφερόμενο παραπάνω χρονικό διάστημα, αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή
και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5  του Κανονισμού Εγγραφών –  Μετεγγραφών
Ερασιτεχνών Αθλητών.
3) Κάθε συστημένη επιστολή πρέπει να περιέχει μία και μόνη αίτηση μετεγγραφής.
4) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού, δεν
θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
. / . - 2 -
Β.  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
1) Οι Μετεγγραφές με Υποσχετική Επιστολή των αθλουμένων στο άθλημα πετοσφαιρίσεως θα
γίνουν, μέσα στο χρονικό διάστημα από  25 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου 2011.
2) Οι αιτήσεις μετεγγραφής με υποσχετική επιστολή μαζί με το παλιό δελτίο και με δύο
πρόσφατες φωτογραφίες  (τύπου αστυνομικής ταυτότητας),  ενώ παλιές φωτογραφίες ή
φωτογραφίες που φέρουν οποιαδήποτε σφραγίδα δεν θα γίνουν δεκτές θα υποβληθούν
μέσα στα αναφερόμενα παραπάνω χρονικά διαστήματα,  αποκλειστικά και μόνο με
συστημένη επιστολή και σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 6  και 11,  του Κανονισμού
Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.
3) Κάθε συστημένη επιστολή πρέπει να περιέχει μία και μόνη αίτηση μετεγγραφής.
4) Αίτηση μετεγγραφής με υποσχετική επιστολή που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο
5 και προκειμένου για πρωτοεισακτέους αθλητές και με το άρθρο 11 του Κανονισμού, δεν
θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών
της ΕΟΠΕ στις 9/4/2011  εγκρίθηκε η παρακάτω τροποποίηση του Κανονισμού
Εγγραφών-Μετεγγραφών:
Ειδικά για τις περιπτώσεις αθλητών που εγγράφονται για πρώτη φορά σε ανώτερο ή ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, η αίτηση μετεγγραφής με
υποσχετική επιστολή μπορεί να κατατεθεί εντός τριάντα ημερών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων  (ως τέτοια ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ανακοινώνεται σε ποια
σχολή εισάγεται ο κάθε φοιτητής).
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεγγραφή αυτή είναι ο αθλητής-τρια να μην έχει
αγωνιστεί στο προηγούμενο σωματείο του την αγωνιστική περίοδο 2011-2012.
Γ.  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1) Οι μετεγγραφές χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου των αθλουμένων στο άθλημα
πετοσφαιρίσεως θα γίνουν μέσα στο χρονικό διάστημα από 25  Ιουλίου έως 25 Αυγούστου
2011.
2) Ειδικά για τις περιπτώσεις μετεγγραφών μετοίκησης λόγω σπουδών  (εισαγωγή για πρώτη
φορά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012  σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
ημεδαπής), οι αιτήσεις μετεγγραφής μπορούν να κατατεθούν εντός τριάντα ημερών από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  (ως τέτοια ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία
ανακοινώνεται σε ποια σχολή εισάγεται ο κάθε φοιτητής) και ο αθλητής-τρια να μην έχει
αγωνιστεί στο προηγούμενο σωματείο του την αγωνιστική περίοδο 2011-2012.
    Τα παραπάνω ισχύουν και για τους Κύπριους αθλητές-φοιτητές.
3) Οι αιτήσεις μετεγγραφής μαζί με δύο πρόσφατες φωτογραφίες  (τύπου αστυνομικής
ταυτότητας),  ενώ παλιές φωτογραφίες ή φωτογραφίες με οποιαδήποτε σφραγίδα δεν θα
γίνουν δεκτές θα υποβληθούν μέσα στο αναφερόμενο παραπάνω χρονικό διάστημα,
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7
του Κανονισμού Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.
4) Κάθε συστημένη επιστολή πρέπει να περιέχει μία και μόνη αίτηση μετεγγραφής.
5) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού ή δεν
κατατεθεί το προβλεπόμενο παράβολο μετεγγραφής στις περιπτώσεις που απαιτείται, δεν θα
γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών
της ΕΟΠΕ στις 9/4/2011 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εγγραφών-Μετεγγραφών και
οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που αφορούν στις Μετεγγραφές Χωρίς
Συγκατάθεση είναι:
. / . - 3 -
• Στην ηλικία των αθλητών και των αθλητριών, οι οποίοι μπορούν να μετεγγραφών εφόσον
ανήκουν για τουλάχιστον οκτώ αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωματείο
• Η χιλιομετρική απόσταση    για τους αθλητές που μετεγγράφονται λόγω σπουδών και η
δυνατότητα μετεγγραφής του σε ΤΑΑ
• Η δυνατότητα αθλητή να μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο στην περίπτωση που το σωματείο
οποίο ανήκει επιλέξει μέχρι 30/6/2011 να αγωνιστεί σε κατώτερη κατηγορία
• Η επέκταση των προβλεπόμενων οικονομικών ανταλλαγμάτων στην περίπτωση
μετεγγραφής χωρίς συγκατάθεση και σε άλλες περιπτώσεις
• Η αποζημίωση των ερασιτεχνικών σωματείων που εκπαίδευσαν τους αθλητές κατά την
κατάρτιση του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου αυτών με ΤΑΑ
Δ.  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
1) Οι αθλητές και οι αθλήτριες που δεν θα αναγραφούν στους σχετικούς πίνακες
ανανεουμένων δελτίων,  θεωρούνται ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν
(αποδεσμευόμενοι)  και από 25  Ιουλίου έως 25  Αυγούστου 2011  σε άλλο Σωματείο,  όπως
καθορίζει ο Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.
2) Για κάθε αποδεσμευόμενο αθλητή ή αθλήτρια που μετεγγράφεται σε άλλο Σωματείο,
υποβάλλεται από το Σωματείο,  που τον αποκτά,  με διαβιβαστικό έγγραφο,  με συστημένη
επιστολή και πάντοτε μέσα στο παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα,  ειδικό έντυπο
ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ,   με δύο πρόσφατες
φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας), ενώ παλιές φωτογραφίες ή φωτογραφίες με
οποιαδήποτε σφραγίδα δεν θα γίνουν δεκτές.
3) Κάθε συστημένη επιστολή πρέπει να περιέχει μία και μόνη αίτηση μετεγγραφής με
αποδέσμευση.
4) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού, δεν
θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
Ε.  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ισχύει μόνο για τα σωματεία που αγωνίζονται στις Εθνικές Κατηγορίες)
1) Οι αθλητές και οι αθλήτριες που δεν θα αναγραφούν στους σχετικούς πίνακες
ανανεουμένων δελτίων,  θεωρούνται ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν με
μετεγγραφή περιορισμένου χρόνου ΜΟΝΟ σε σωματεία Εθνικών κατηγοριών από    25
Ιουλίου έως 25 Αυγούστου 2011 όπως καθορίζει ο Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών
Ερασιτεχνών Αθλητών.
Για κάθε αποδεσμευόμενο αθλητή ή αθλήτρια που μετεγγράφεται με αυτόν τον τρόπο
σε άλλο Σωματείο,  υποβάλλεται από το Σωματείο,  που τον αποκτά,  με διαβιβαστικό
έγγραφο,  με συστημένη επιστολή και πάντοτε μέσα στο παραπάνω αναφερόμενο χρονικό
διάστημα,  ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ο οποίος μπορεί να είναι από μία (1)  έως τρεις (3) αγωνιστικές
περιόδους,  με δύο πρόσφατες φωτογραφίες  (τύπου αστυνομικής ταυτότητας),  ενώ παλιές
φωτογραφίες ή φωτογραφίες με οποιαδήποτε σφραγίδα δεν θα γίνουν δεκτές.
2) Κάθε συστημένη επιστολή πρέπει να περιέχει μία και μόνη αίτηση μετεγγραφής με
αποδέσμευση.
3) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού, δεν
θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
. / . - 4 -
ΣΤ.  Αριθμός μετεγγραφών ανά αγωνιστική κατηγορία
Σύμφωνα με το Κανονισμό Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών, κάθε σωματείο
μπορεί να πραγματοποιήσει κατά ανώτατο όριο δώδεκα (12) μετεγγραφές   για κάθε φύλο από
όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις,  εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται
ρητά συγκεκριµένος αριθµός αθλητών.  Από το σύνολο των αθλητών που αποκτά κάθε
σωματείο κατά τη μεταγραφική περίοδο μόνο πέντε μπορούν να είναι ηλικίας που να τους
επιτρέπει να αγωνίζονται σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα.
Z.   Έντυπα μεταγραφών
Τα Ειδικά Έντυπα Μετεγγραφών θα μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε από την ΕΟΠΕ είτε από
την Ένωση ή Τ.Ε. που ανήκει το κάθε σωματείο, καταβάλλοντας χρηματικό παράβολο 15 € για
το κάθε έντυπο.
Η.  Δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας μετεγγραφόμενων αθλητών
Σας ενημερώνουμε ότι για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε αίτηση μετεγγραφής  (εκτός των
μετεγγραφών από αποδέσμευση και των μετεγγραφών χωρίς συγκατάθεση σωματείου)  θα
πρέπει μαζί με την αίτηση μετεγγραφής    να κατατίθεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και το παλιό δελτίο
αθλητικής ιδιότητας και υγείας του μετεγγραφόμενου αθλητή. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση
μετεγγραφής θα απορρίπτεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι προθεσμίες καταθέσεων αιτήσεων μετεγγραφής θα τηρηθούν
αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση. Αίτηση μετεγγραφής που θα
υποβληθεί εκπρόθεσμα θα απορρίπτεται.
Για τις εγγραφές – μετεγγραφές αλλοδαπών αθλητών-τριών θα εκδοθεί νεότερη εγκύκλιος.
                          Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
                                 
                    Αχιλλέας Μαυρομάτης                                      Παναγιώτης Σιδέρης
Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις