ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ»


ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος μη-κερδοσκοπικός σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99 με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου με την επωνυμία «Δημόκριτος Μυγδονίας»


ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του συλλόγου διέπονται από βασικές αρχές που αναφέρονται α) στην συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των αθλητικών δυνατοτήτων των αθλητών/τριών και β) στην σύσταση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων όλων των έως σήμερα αναγνωρισμένων αθλημάτων των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και αυτών που θα αναγνωρισθούν στο μέλλον.
Ο Σύλλογος αποσκοπεί στην διασύνδεση των αθλητικών δραστηριοτήτων και της σωματικής εκγύμνασης με την καλλιέργεια αρχών και αξιών που να προάγουν την αθλητική άμιλλα, τον σεβασμό της προσωπικότητας των αθλητών/τριών ,την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και την κοινωνική ευθύνη.
Σκοπός του Συλλόγου είναι επίσης η συμβολή στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων και γενικότερων θεμάτων της κοινωνίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως και η διαφύλαξη, ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης.
Βασική αρχή του Συλλόγου είναι η ανεξαρτησία και η δημοκρατική του λειτουργία. Δρα με γνώμονα τον καταστατικό του σκοπό και σε καμιά περίπτωση δεν θα ενεργήσει εις βάρος των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις υπερκείμενες Ενώσεις και Ομοσπονδίες, τους τοπικούς φορείς και σωματεία, με άλλους πολιτειακούς φορείς και οργανισμούς, με πανεπιστημιακούς φορείς και επιστήμονες. Επίσης αξιοποιεί χρηματοδοτικές δυνατότητες προς όφελος των προαναφερθέντων.

Για την επιτυχία των σκοπών του ο Σύλλογος:

 1. Οργανώνει αθλητικές Ομάδες, όλων των έως σήμερα αναγνωρισμένων, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλημάτων, π.χ. πετόσφαιρας, καλαθόσφαιρας, ποδοσφαίρου, κολύμβησης, στίβου, χαντ μπωλ, κ.λπ. και συμμετέχει στα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από τις υπερκείμενες Ενώσεις και Ομοσπονδίες
 2. Βοηθά τους αθλητές να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση επιθυμούν και δικαιούνται να συμμετάσχουν
 3. Οργανώνει συστηματικά, καλλιεργεί και αναπτύσσει φυτώρια αθλητών και τμημάτων μικρών ηλικιών
 4. Οργανώνει Σχολές των προβλεπομένων από το καταστατικό αθλημάτων
 5. Με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί να είναι μέλος των αθλητικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών των αθλημάτων που αναπτύσσει καθώς και κάθε υπερκείμενης Οργάνωσης
 6. Κατσκευάζει και συντηρεί αθλητικές εγκαταστάσεις για τα αθλήματα που αναπτύσσει γενικότερα
 7. Εκδίδει και επιμελείται την κυκλοφορία εντύπων, προγραμμάτων, κλπ.
 8. Συμμετέχει και συνεργάζεται με κάθε φορέα που προσπαθεί για την πραγματοποίηση των ίδιων σκοπών.

Παράλληλα ενεργεί για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων που προάγουν την Δημοκρατία, τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την μορφωτική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του.ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΛΗ

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται άτομα ανεξαρτήτως φύλλου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που θέτει η εκάστοτε νομοθεσία. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή.
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του Συλλόγου, υποβάλλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την αίτηση και αποφαίνεται για την αποδοχή ή όχι του αιτούντα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ως μέλους του Συλλόγου. Κατά της πράξης αυτής ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.


AΡΘΡΟ 5ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη πληρώνουν εγγραφή και οφείλουν να καταβάλλουν τις ετήσιες συνδρομές τους στον Σύλλογο. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αναπροσαρμοστεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τα ποσά που καταβάλλονται εκδίδεται από τον Ταμεία απόδειξη είσπραξης επικυρωμένη με την σφραγίδα του Συλλόγου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιορίσει το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής μελών με βάση τεκμηριωμένα κοινωνικά και ανθρωπιστικά κριτήρια.
 3. Τα μέλη υποχρεούνται μα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να σέβονται το καταστατικό, να συμμετέχουν στην υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καθώς επίσης να διεκπεραιώνουν εργασίες του Συλλόγου και συμμετάσχουν σε ειδικές θεματικές επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για ενέργειες, μελών ή αθλητών, ασυμβίβαστες προς το καταστατικό του Συλλόγου το ΔΣ:
α) Προσκαλεί εγγράφως το ενδιαφερόμενο μέλος ή αθλητή σε διάλογο για εξηγήσεις
β) Προβαίνει σε προφορική ή γραπτή παρατήρηση
γ) Αποβάλλει προσωρινά τον αθλητή από αθλητικές διοργανώσεις
δ) Εισηγείται στη Γ.Σ. οριστική αποβολή ενημερώνοντας επισήμως τον ενδιαφερόμενο αθλητή ή μέλος του Συλλόγου

Για μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα να καταβάλλει την συνδρομή του το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να εισηγηθεί την διαγραφή του στην ΓΣ η οποία και θα επικυρώσει την αποχώρηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος του Συλλόγου για δύο λόγους:
α) Αν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή άλλο ποινικό αδίκημα, όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία και
β) Αν μέλος για οποιονδήποτε λόγο έβλαψε σκοπίμως τα συμφέροντα του Συλλόγου ή ενεργεί εναντίον των σκοπών και των επιδιώξεών του. Η απόφαση ισχύει μέχρι αναίρεσης ή επικύρωσης από την Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΟΡΟΙ –ΔΩΡΕΕΣ

Πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά από εγγραφές, συνδρομές, εισφορές μελών, τα έσοδα από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και από έκτακτες εισφορές, από δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις, επιχορηγήσεις (δημοτικές, κρατικές, κοινοτικές, κ.λπ.) από εκμετάλλευση εντευκτηρίων ή εκδηλώσεων, από τόκους καταθέσεων του Συλλόγου και κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμες πηγές. Τα κεφάλαια του Συλλόγου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του ΔΣ, καταχαρούμενης στα πρακτικά του για τους σκοπούς του.
Η ακίνητη περιουσία, αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του Συλλόγου μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.
Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν τον Σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.


ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι: 1. η Γενική Συνέλευση, 2. το Διοικητικό Συμβούλιο και 3. η Εξελεγκτική Επιτροπή ως όργανο ελέγχου.


ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυριότερο και το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο από το καταστατικό του οποίου ερμηνεύει αυθεντικά τις μη προβλεπόμενες ή τυχόν αμφισβητούμενες διατάξεις.
Η Γ.Σ συγκαλείται τακτικά μια φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται κάθε φορά που θα κριθεί απαραίτητο, από το ΔΣ ή μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών που έχουν πληρώσει την συνδρομή του τρέχοντος έτους και στην οποία έγγραφη αίτηση θα αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης την ΓΣ με θέματα αυτά που καθορίζονται στην αίτηση.
 1. Η ΓΣ έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα που δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ασκεί τον έλεγχο στα άλλα Όργανα του Συλλόγου. Ειδικότερα :
α) Αποφασίζει τον αριθμό των μελών του ΔΣ και εκλέγει το ΔΣ, την ΕΕ και το Προεδρείο των ΓΣ
β) Αποφαίνεται για την έκθεση της ΕΕ και των απολογισμών του ΔΣ
γ) Αποφασίζει για την έγκριση των πεπραγμένων του απερχομένου ΔΣ και την απαλλαγή του από τυχών ευθύνη
δ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν με απόφαση του ΔΣ
ε) Εγκρίνει, τροποποιεί, ακυρώνει ή απορρίπτει εν μέρει ή στο σύνολό τους προτάσεις ή και εισηγήσεις του ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
στ)Αποφασίζει για την διαγραφή μέλους που αδικαιολόγητα δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο για δύο συνεχή έτη και αφού έχει εισηγηθεί σχετικά το ΔΣ.
η) Ανακηρύσσει δωρητές, ευεργέτες και επίτιμα μέλη του Συλλόγου και
θ) Αναπροσαρμόζει τα ποσά εγγραφών και ετήσιων συνδρομών
 1. Σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν με πρόσκληση που γίνεται ευθύνη του Προέδρου και του Γ.Γ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
 2. Η πρόσκληση γίνεται με επικόλληση εγγράφου στα γραφεία του Συλλόγου, σε διάφορα κεντρικά σημεία και καταστήματα, σε πίνακες ανακοινώσεων και αν είναι δυνατόν δημοσιεύεται και στον τύπο, αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Γ.Σ. και τυχόν επαναληπτικής και τα προς συζήτηση θέματα.
 3. Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα παρευρίσκονται σε αυτήν τα μισά συν ένα (50 +1)
 4. Αν στην πρώτη ΓΣ δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική το λιγότερο σε διάστημα επτά ημερών χωρίς να απαιτείται έγγραφη πρόσκληση των μελών, συνεδριάζει δε έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών
 5. Σε κάθε Γ.Σ. εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας αυτής. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. και ο Γραμματέας κρατάει πρόχειρα πρακτικά και τα καθαρογράφει μετά στο βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.
 6. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη
 7. Ηψηφοφορία στις Γ.Σ. είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για αρχαιρεσίες και για προσωπικά ζητήματα


ΑΡΘΡΟ 10ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που εκλέγεται από την Γ.Σ με μυστική ψηφοφορία με θητεία για δύο (2) χρόνια. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τους α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ταμία και ε) Έφορο. Ο αριθμός των υπολοίπων Εφόρων ορίζεται από την ΓΣ ανάλογα με τον αριθμό των αθλητικών δραστηριοτήτων χωρίς αυτό να αποτελεί κάθε φορά τροποποίηση του Καταστατικού
 2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν στην συνεδρίαση είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη
 3. Η συνεδρίαση των εκλεγέντων συγκαλείται εντός επταημέρου από την εκλογή με πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του πρώτου επιτυχόντος με πρόσκληση στους συμβούλους δύο μέρες πριν. Αν ο πρώτος επιτυχόν δεν προβεί σε σύγκλιση, αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του δεύτερου επιτυχόντος.
 4. Αφού το Δ.Σ. συγκροτηθεί σε σώμα καλείται το προηγούμενο Δ.Σ να παραδώσει στο νέο την σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το οποίο να υπογράφεται από το παλαιό και το νέο Δ.Σ.
 5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει το Δ.Σ.
 6. Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή από πέντε τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο, χάνει την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ με απόφαση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
 7. Τις θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ. που παραιτήθηκαν ή που έμειναν κενές για οποιονδήποτε άλλον λόγο καλούνται να τις συμπληρώσουν αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας τους. Ειδικότερα για την κενή θέση του Προέδρου γίνεται αναδιάρθρωση του Δ.Σ. ενώ για κενή θέση Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία γίνεται αναδιάρθρωση όλων των θέσεων πλην της θέσης του Προέδρου.
 8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ή αν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τρία μέλη του ΔΣ τα οποία θα αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη συνεδρίαση για περισσότερο από δέκα ημέρες, τότε συγκαλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν την σχετική αίτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές προς τα μέλη και τους αθλητές του Συλλόγου με δικαίωμα λόγου χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Στις συνεδριάσεις μπορούν να παρευρίσκονται και οι προπονητές του συλλόγου χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
 9. Την ημερήσια διάταξη την καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γ.Γ. και την ανακοινώνει στα υπόλοιπα μέλη τρεις μέρες (3) πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις το Δ.Σ. συγκαλείται και αυθημερόν
 1. Αν τα μέλη του Δ.Σ. γίνουν λιγότερα από τα μισά συν ένα τουλάχιστον εκλεγέντα μέλη του, τότε τα εναπομείναντα μέλη είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το πολύ, για να εκλεγεί νέο Δ.Σ.
 2. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με οικονομικό αντάλλαγμα, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργων, προμηθειών ή οποιεσδήποτε συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση συνεπάγεται σύμφωνα με το Ν. 2725/99 την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση και ενεργείται από το αρμόδιο Δικαστήριο.
 3. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες σε μέλη ή μη μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισμένων ειδικών σκοπών που δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος.
 4. Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Προσφέρουν τους υπηρεσίες τους δωρεάν το δε αξίωμα τους είναι τιμητικό.


ΑΡΘΡΟ 11ο

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από την Γ.Σ. όπως ακριβώς το Δ.Σ. και συγχρόνως με το Δ.Σ. για την ίδια με αυτό θητεία.
 2. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά τους υπόλοιπους υποψήφιους.
 3. η Ε.Ε. στην πρώτη της συνεδρίαση που γίνεται εντός επταημέρου από την εκλογή με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους, συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών της Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραμματέα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο δε θελήσει ή δεν καταφέρει να συγκροτηθεί σε Σώμα, λειτουργεί συλλογικά, οπότε οι τυχόν μεταξύ των μελών διαφωνίες ανακοινώνονται στη Γ.Σ., η οποία τελικά αποφασίζει για τα πεπραγμένα της Διοίκησης.
 4. Αν η θέση μέλους της Ε.Ε. μένει κενή αναπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που αναπληρώνονται και οι κενές θέσεις μελών του Δ.Σ.
 5. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο βάσει των Νόμων και του Καταστατικού. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Παρέχει στα μέλη στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν, αλληλογραφεί μαζί τους και συγκροτεί επιτροπές από αυτά για μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων. Εγγράφει ή διαγράφει μέλη και επιβάλλει ποινές. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη εγγραφών και συνδρομών και προτείνει στη Γ.Σ. αναπροσαρμογή των ποσών τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και προβαίνει στις απαραίτητες δαπάνες λειτουργίας. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Συλλόγου και τρίτων. Διαθέτει κεφάλαια του Συλλόγου μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., και αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων. Εξουσιοδοτεί τον Ταμία ή άλλα πρόσωπα για αναλήψεις χρημάτων από τις καταθέσεις επ’ ονόματι του Συλλόγου σε Τράπεζες. Διορίζει κατά περίπτωση πληρεξούσιο δικηγόρο. Απονέμει τιμητικές διακρίσεις, τίτλους, βραβεία και έπαθλα.
Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. την έκθεση οικονομικής διαχείρισης (απολογισμό), επίσης υποβάλλει στη Γ.Σ. κατάσταση στην οποία εμφαίνεται η περιουσία του Συλλόγου. Συγκροτεί και τηρεί Μητρώο Μελών και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.
Ειδικά η εκποίηση ή επιβάρυνση με εμπράγματο βάρος ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, γίνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και αν ψηφίσουν την πρόταση τα δύο τρίτα (2/3) από τα παρόντα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Γ.Σ. Επίσης απόφαση της Γ.Σ. απαιτείται όταν ο Σύλλογος πρόκειται να αποκτήσει σημαντική κινητή ή ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία.
Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται αναλυτικά πρακτικά που καθαρογράφονται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. την ημέρα της συνεδρίασης, ή το αργότερο εντός δεκαημέρου στις περιπτώσεις που κάποιος σύμβουλος αποχώρησε για λόγους ανωτέρας βίας πριν την λήξη της συνεδρίασης ή δεν προσκόμισε ο Γ.Γ το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ ή όγκος της ημερήσιας διάταξης είναι πολύ μεγάλος. Στις δύο αυτές περιπτώσεις ο Γραμματέας κρατά πρόχειρα πρακτικά το περιεχόμενο των οποίων μεταφέρει επακριβώς στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ προς υπογραφή από τα μέλη του Δ.Σ


ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά ενώπιον όλων των κρατικών αρχών σε όλες του τις σχέσεις και διαφορές, πραγματοποιεί τις απαραίτητες επαφές με διάφορους παράγοντες και φορείς, υποβάλλει προτάσεις (είτε μόνος του είτε με άλλα μέλη του Συλλόγου), και έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ενέργειές του.
 2. Προεδρεύει στο Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες.
 3. Συγκαλεί τις Γ.Σ. κατά το Καταστατικό, πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται και τα θέματα.
 4. Υπογράφει τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης που συνυπογράφει και ο Ταμίας, συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα λοιπά έγγραφα και την εξερχόμενη αλληλογραφία και επικυρώνει με αυτόν αποσπάσματα και αντίγραφα.
 5. Λογοδοτεί στη Γ.Σ. για λογαριασμό του και για λογαριασμό του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
 6. Αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα για λογαριασμό του Συλλόγου μετά από σύγκληση του Δ.Σ. και συναίνεση αυτού και υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες το Δ.Σ. έλαβε προηγούμενα σχετική απόφαση.
 7. Ενεργεί για την είσπραξη πάσης φύσεως απαιτήσεων του Συλλόγου σε συνεργασία με τον Ταμία και με την συνυπογραφή αυτού ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου και εισπράττει τραπεζικές επιταγές ή εντολές σε διαταγή του.
 8. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Μπορεί και μόνιμα ή για ορισμένο χρονικό διάστημα να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε ειδικά καθήκοντα του, που αυτός με πράξη του εκχωρεί και η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ως αναπληρωτής του Προέδρου, τότε καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία. Φυλάσσει το αρχείο και τη μοναδική σφραγίδα του Συλλόγου. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα μη οικονομικά έγγραφα του Συλλόγου και την εξερχόμενη αλληλογραφία. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και την ετήσια έκθεση δράσης που διαβάζεται στην ετήσια τακτική Γ.Σ. Τηρεί αναλυτικά τα βιβλία πρακτικών της Γ.Σ., πρακτικών Δ.Σ., πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και μητρώου μελών, είναι δε υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου.
Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από ένα άλλο μέλος σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του, το οποίο υποδεικνύεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας έχει την επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου.
Ο Ταμίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου (άρθρο 13) συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για άνοιγμα λογαριασμού σε Τράπεζα που αποφασίζεται από κοινού στο Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να διενεργεί από μόνος του καταθέσεις καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις σύμφωνα με τα εκάστοτε χρηματικά διαθέσιμα του Συλλόγου αλλά αναλήψεις μόνο ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου και πάντοτε έως το ποσό των 500 Ευρώ. Για ανάληψη μεγαλυτέρου ποσού από αυτό των 500 Ευρώ, η παρουσία του Προέδρου και η συνυπογραφή του σχετικού εντάλματος με τον Ταμία είναι υποχρεωτική.
Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα του Συλλόγου με απόδειξη είσπραξης επικυρωμένη με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Ενεργεί τις πληρωμές των εξόδων βάσει προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και εκδίδει εντάλματα πληρωμών. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα, τιμολόγια και άλλα παραστατικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαιτούμενο έγγραφο προκειμένου να γίνει ανάληψη χρημάτων του Συλλόγου από Τράπεζες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
Ο Ταμίας τηρεί στοιχεία διπλότυπων εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ακόμα τηρεί με ευθύνη του βιβλίο Εσόδων – Εξόδων στο οποίο καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες του Συλλόγου και αποδίδει λογαριασμό στο Δ.Σ.
Ο Ταμίας συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής κίνησης, και τις υποβάλλει στο Δ.Σ. στο τέλος του διαχειριστικού έτους καθώς και οποτεδήποτε του ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που τηρούνται με ευθύνη του σε φάκελο. Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και υποβάλλει στο Δ.Σ. την έκθεση οικονομικής διαχείρισης (απολογισμό) και κατάσταση, στην οποία εμφαίνεται η περιουσία του Συλλόγου. Τηρεί τέλος βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου.
Ο Ταμίας καταθέτει τα χρηματικά ποσά που εισπράττει σε Τράπεζα επ’ ονόματι του Συλλόγου και κρατάει στα χέρια του ποσό το ύψος του οποίου καθορίζει το Δ.Σ. για τρέχουσες πληρωμές.
Θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. το ταμείο για έλεγχο οποτεδήποτε του ζητηθεί. Μεριμνά για την εμπρόθεσμη είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές. Γενικότερα, είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνος για την απώλεια χρημάτων, δικαιολογητικών και για κάθε διαχειριστική ανωμαλία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία αναπληρώνεται από ένα μέλος κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
Κάθε τρίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων και στο τέλος του χρόνου υποβάλλει απολογισμό της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΩΝ

Οι Έφοροι των τμημάτων καθορίζονται από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου.
Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται είναι δυνατόν να αναπληρωθούν από άλλο μέλος του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ε.Ε. έχει ως έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη, αφού κάνει έλεγχο των βιβλίων, να υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων του Συλλόγου. Η έκθεση καταχωρείται στο βιβλίο των Πρακτικών της Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα Ψήφου και Υποψηφιότητας έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διεξάγονται κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σε καθορισμένο χώρο με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο από την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα Όργανο. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σημειώνει στο ψηφοδέλτιο μέχρι 3 σταυρούς σε περίπτωση 5μελούς Δ.Σ., μέχρι 4 σταυρούς σε περίπτωση 7μελούς Δ.Σ., μέχρι 5 σταυρούς σε περίπτωση 9μελούς Δ.Σ., μέχρι 6 σταυρούς σε περίπτωση 11μελούς Δ.Σ. κ.ο.κ. και μέχρι 3 σταυρούς για την Ε.Ε.
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες, αυτούς που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται σαν αναπληρωματικά μέλη ως εξής: α) Αν το Δ.Σ. είναι πενταμελές ορίζονται 2 αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων β) αν το Δ.Σ. είναι επταμελές ορίζονται 3 αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων κ.ο.κ. Καταρτίζει εις διπλούν το πρακτικό εκλογής που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος φροντίζει ώστε ακριβές αντίγραφο να τοιχοκολληθεί έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται και αυτό στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και παραμένει στα αρχεία του Συλλόγου μέχρι τις επόμενες εκλογές.


ΑΡΘΡΟ 21ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα, των σε ισχύ Νόμων περί Σωματείων, όπως επίσης και προς κάθε διάταξη του Ν.2725/99 και κάθε συναφή διάταξη Νόμου άλλη αθλητικής νομοθετικής πράξης περί αθλητικών σωματείων. Για τυχόν ασάφειες αποφαίνεται η Γ.Σ., εφόσον οι αποφάσεις δεν αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει και εσωτερικούς Κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μετά από πρόταση τριών (3) μελών του Δ.Σ. και μόνο με απόφαση της Γ.Σ. των μελών, που βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά (50%) τουλάχιστον από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος λύνεται:
α. Με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι αυτό το σκοπό και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή τα τρία τέταρτα (¾) τουλάχιστον από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
β. Όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από εικοσιένα (21).
γ. Με απόφαση του Πρωτοδικείου, αν το ζητήσει η Διοίκηση του ή το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του ή η εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχία), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Αν από μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί.
ΙΙ. Αν επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό.
2) Σε περίπτωση λύσης του Συλλόγου όλα τα περιουσιακά του στοιχεία μετά την εκκαθάριση περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών ή όπου αλλού ορίζει η αθλητική Νομοθεσία.


ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΧΡΩΜΑ

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή, αναγράφει την επωνυμία του Συλλόγου, το έτος ιδρύσεως (2010) και απεικονίζεται σε αυτή προτομή του Δημόκριτου.
Τα χρώματα του Συλλόγου είναι τα: λευκό, μπλε και κόκκινο. Τα χρώματα δύναται να χρησιμοποιούνται στις εμφανίσεις των αθλητών μεμονωμένα αλλά και συνδυασμοί αυτών ανά δύο ή και με τα τρία χρώματα.


ΑΡΘΡΟ 25ο

ΒΙΒΛΙΑ

Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
Α. Μητρώο Μελών
Β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Δ. Εσόδων- εξόδων
Ε. Περιουσιακών στοιχείων
Στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Επιπλέον των ανωτέρω ο Σύλλογος τηρεί διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και διπλότυπα εντάλματα πληρωμών.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα μέλη του Συλλόγου ανεξαρτήτως των υπηρεσιών που προσφέρουν στο Σύλλογο είτε ως μέλη του Δ.Σ., είτε ως μέλη της Ε.Ε., είτε ως μέλη συσταθεισομένων επιτροπών, είτε ως απλά μέλη, προσφέρουν αυτές χωρίς αμοιβή.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 27ο

ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 27 άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη.